Комплекти

Комплет "Азбука на оцеляването "!

Комплет "Азбука на оцеляването "1

„Азбука на оцеляването“ 1 - Поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари /БАКП/

Комплектът съдържа:

Примерна система от дидактични средства по темите от „Програмата за подготовка на децата от предучилищна възраст за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари от 2004г. на МОН“ (38 стр. Формат – А 4) допълнена с дидактични материали :

Приложение 1: 8 цветни табла с размер 35/50 см. със ситуации свързани с различните теми – наводнение, пожар, земетресение, обгазяване, гръмотевична буря и т.н.

Приложение 2: 13 от най-разпространениете знаци и символи, свързани с темите.

Приложение 3: 6 гатанки с илюстрации

Приложение 4: 32 карти с правилата за поведение при земетресение, наводнение, гръмотевична буря и пожар.

Приложение 5: Примерно разпределение за 1, 2, 3 и 4 възрастови групи по програмата за подготовка на децата от детската градина за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Приложение 6: Примерни план-конспекти по възрастови групи

Помагалото може да бъде използвано като помощно средство при постигане на следните образователни задачи:

- да се дадат знания на децата за най-необходимата и правилна подготовка за действие при кризисна ситуация;

- да се научат децата как да защитят себе си и своя дом;

- да се научат децата да разпознават сигналите за опасност;

- да подпомага педагозите от детските заведения да обясняват, по най-достъпен и съобразен с детската психика и начини на възприятия на природните явления и свързаните с тях бедствия;

- да се помогне безпокойството , страха и неприятните спомени да не оставят дълготрайни емоционални проблеми.

Съдържание на Комплекта "Азбука на оцеляването" 1

Комплектът от 8 цветни табла в "Азбука на оцеляването"1

Информация за цена и наличност можете да откриете  актуалната ценова листа.

azbuka-na-oceliavaneto-2 „Азбука на оцеляването” 2 – помагало за оцеляващо образование, насочено към превенция на психологическото, емоционалното и физическото здраве на децата

Комплектът “Азбука на оцеляването“ 2 има добра практическа част, полезна за педагози, логопеди, психолози и родители. Авторът Мая Христова предлага стратегии на поведение, които да подпомогнат възрастните при отглеждането и възпитанието на децата. Всички деца имат нужда от обич, търпение, грижа и време за обгрижване и адаптиране към обкръжаващата ги среда. Възрастните носят отговорността, както за живота и здравето на децата, така и за съхраняването и развитието на техния потенциал. Практическата част на помагалото “Азбука на оцеляването 2” предлага интересни идеи, как да се възпита социално желателно поведение, чрез емоция и движение. Преодоляването на дефицити в ранна детска възраст, усвояването на умения за здравна и физическа култура са задачи и отговорности на възрастните.

Комплектът „Азбука на оцеляването“ 2 включва:

Приложение 1: Теоретична част с изпреварваща информация и стратегии за опазване на здравето на децата от най-ранна детска възраст.

Приложение 2: Четири цветни табла за игрово мотивиране на движения свързани с опорно двигателният апарат и ставите, на емоция, игра и социално желано поведение.

Приложение 3. 10 карти с коригиращи упражнения за гърба и игрово мотивиране на психомоторни движения от еволюционата педагогика.

Приложение 4: Комплект от 36 карти “Весели ръчички” за развитие на финната моторика, основан на мудрите – позиции на ръцете. Гърбът на всяка карта е с упътване изпълнение, информация за здравния ефект от позицията и преодоляване на психо-емоционални блокажи.

Приложение 5: Комплект от 22 карти “ Весели спортисти” за игрово мотивиране на основни движения (ходене, бягане, скачане, пълзене, висене и др.).

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.